SKAD

SKAD Arhitektid

P. Süda 1, 10118, Tallinn

tel. 5154 279

skad@skad.ee

Püha Johannese Kool

Kalamaja korterelamu

Eramu Allikul

Merivälja eramu

Eramu Tabasalus

Eikla klubi

Toomanina suvemaja

Leokese korterelamu

Koidiku eramud

Kuressaare lastekodu kolme peremaja ideekonkurss

Eramu Viimsis

Eramu Pirital

Eramu Merirahus

“21. sajandi kodu Lahemaal”

Mustamäe Maarja Magdaleena kiriku arhitektuurikonkurss

Suvekodu Pärnus

Hawaii Expressi laohoone

Eramu rekonstruktsioon ja juurdeehitus

UPS kaubakäsitluskeskus

Moodulmaja Laulasmaal

Elmaksi Büroo- ja Laohoone

Elmaksi bürohoone sisekujundus

Magasini 31 planeering

Hill&Knowlton Eesti büroo sisekujundus

Villa Mehhikos

Eramu Nõmmel

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

Easyhome Soomes

LPF büroo- ja tootmishoone

Eramu Pirital

Via Estonia logistikakeskus

Paarismaja Kiilis

Purdi suvekodu

“21. sajandi kodu Lahemaal”

Tellija/ Client: Keskkonnaamet
Asukoht/ Location: Lahemaa
Arhitektid/ Architects: Maarja Elm, Sten Ader
Seis/ Status: Ahritektuurivõistluse I koht, architectural competition I prize.

ÜLDINE IDEE
Käesolev lahendus pakub välja uusehitise vormilise ja mahulise idee rannakülla, mis lähtub varasemast kaluri elamu ja kõrvalhoone tüpoloogiast. Projektis on lahendatud ühe kinnistu/talupõhine hoonestus Viinistu rannakülas Vana-Lepiku asustusüksusel. Viinistu on keskse külatänavaga ning tiheda asustusega rannaküla, antud kinnistu paikneb külatänava ja mere vahel ning lahendus on plaaniliselt osaliselt seotud antud kinnistu piiride ning ilmakaarelise paiknemisega, ent laiemalt on taluõu struktuuriline skeem, mida võib lihtsustatult vaadelda ortogonaalse paigutusena. Oluline seejuures on rannaäärse hoonestuse olemus, st kõrvalhoonete funktsioonid ning klassikalise taluõue olemasolu. Viinistu on keskse külatänavaga ning tiheda asustusega rannaküla.
Arhitektuuri ja hoone funktsionaalsed põhimõtted on kaasaegsed, ent hooned on oma alges vormiliselt ja mahuliselt võrdelised enne kapitalismi perioodi tekkinud traditsiooniliste, siiani säilinud ja levinud kaluriküla elamutüüpide ja kõrvalhoonetega. Põhimõtteliselt tähendab see hoone proportsioonide ülekandmist ning suurendamist tänapäeva raamistikus.

HOONETÜÜBI KAASAJASTAMINE
Ajalooliste rannakülade puhul võiks uusehitiste arhitektuurne keel jääda tagasihoidlikult kontekstitundlikuks. Nii elamu kui kõrvalhoonete aluseks on nende ajalooliste (enne kapitalismiperioodi tekkinud) hoonetüüpide proportsioonid.
Hoonetüübi väljatöötamisel on loobutud klassikalisest räästast, mille võrra on hoonete välisseinad astunud väljapoole, ent katuse proportsioon jäänud põhimõtteliselt samaks. Põhiline kaasaegsele elamisele omane vajadus – suuremad avatäited ning klaaspinnad – on lahendatud kogu ulatuses suletavate lükand-luukidega. Luugid on ilmastikukindluse tagamiseks integreeritud seinamahtu. Suletavuse printsiip tuleneb nii elamutüübi funktsiooni eripärast – siiski suur tõenäosus, et Lahemaal elatakse hooajaliselt ning klaaspindade sulgemine tagab suurema turvalisuse – kui ka mereäärsele ilmastikule omaste tormide eest kaitsmise võimalusest.

UUED ELANIKUD LAHEMAAL
Kaasaegse meedia ajastul on üha rohkem töökohti, mis ei ole seotud füüsiliselt konkreetse asukohaga. See tähendab, et aina enam on inimesi, kelle tööülesanded on mobiilsed ning kellel on võimalik suur osa oma tööst teha n-ö kodukontoris. Selles kontekstis võiks vaadata ka Lahemaad kui piirkonda, kuhu uusehitised ei kerki ainuüksi suvitusfunktsiooniga, vaid eksisteerib teatav n-ö uus kaasaegne püsi- või poolpüsi-elanik, kes soovib elada looduses ning kelle elustiil võimaldab vabamaid valikuid.
Lahemaa oma mereäärsete küladega on kahtlemata atraktiivne suvituspiirkond, ent antud projekt keskendub just sellisele uuele elanikule, kes soovib elada alaliselt või vähemalt poolalaliselt Lahemaal.
Antud töö eesmärk on näidata ühe mahulise idee kontekstis erinevate inimeste ja erinevate elustiilide sobitumist. Neid erinevaid inimesi ühendab soov elada linnast väljas, elada looduses, elada mere ääres. Kusjuures potentsiaalse asukana võib ette kujutada täiesti erinevas koosseisus leibkondi inimtüüpe ja elustiile. Siinkohal on esitatud seda illustreerimaks kolm erinevat elulist näidet, mille puhul sobitub antud hoonestus Viinistu näitel samas põhimõttelises mahus.